1397/10/25 11:44 غ.م
علائم نیاز سازمان شما به راهکار جامع برنامه ریزی منابع سازمانی- ERP | بخش دوم
1397/10/25 10:47 غ.م
علائم نیاز سازمان شما به راهکار جامع برنامه ریزی منابع سازمانی- ERP | بخش اول
1397/10/23 15:00 غ.و
مقایسه اجمالی Microsoft Dynamics NAV و Odoo
1397/10/17 11:40 غ.م
یکپارچه سازی تجارت الکترونیک و Dynamics NAV
1397/10/16 13:04 غ.و
مقایسه اجمالی Microsoft Dynamics NAV و Microsoft Dynamics AX
1397/10/12 12:25 غ.و
پیش‌بینی هزینه‌های سیستم راهکار جامع برنامه‌ریزی منابع سازمانی(قسمت دوم)
1397/10/04 12:29 غ.و
نرخ بازگشت سرمایه در پروژه های پیاده سازی و استقرار ERP (قسمت اول)