portfolio
سامیکس سازمانها را با مسائل و مشکلات شناخته شده شان روبرو می کند:
  • آغازکردن یا متوقف نکردن پروژه های اشتباه
  • «اختراع چرخ» های غیرضروری- اشتراک های محدود در رویکرد
  • اعتماد ضعیف در کنترل اطلاعات- تاریخ ها، هزینه ها، مشکلات، ریسک ها یا تغییرات
  • استفاده غیرکارا از منابع- خطوط کاری فعلی مشخص نیستند، تعدد پیمانکاران
  • لغزش های مکرر و هزینه کرد مازاد بر برنامه- تاریخ تحویل ها، حوزه کار و کیفیت اغلب تحقق نمی یابند.
  • مزایای درک نشده و اهداف استراتژیک
  •  مدیرانی مستاصل بدلیل عدم توانایی در تحقق برنامه های تغییر
همکاری سامیکس با مشتریان بعنوان یک شریک استراتژیک:
درک وضعیت فعلی، دورنما و نقشه راه پشتیبانی، طراحی روشی بهتر و پشتیبانی از تغییر
یک منبع فنی:
پاسخگویی به درخواست های تخصصی در مورد دوباره کاری فرایندها/نقش ها، آموزش مدیریت پروژه، بررسی دقیق
یک ارائه دهنده خدمات:
خدمات همکاری در تحلیل پورتفولیو، پشتیبانی از ابزار، تضمین کیفیت، برنامه ریزی و گزارشگیری
رویکرد ما
شناسایی: مشکلات، دورنمای شما
ارزیابی: وضعیت فعلی، نیازمندی شما
تعریف: استراتژی، نقشه راه شما
طراحی: فرایند، تکنولوژی و تغییر
تحویل: آگاهی، آمادگی و تغییر
یکی کردن: حاکمیت، قابلیت و بلوغ
برای اطلاعات بیشتر بروشور مشاوره مدیریت پروژه، مدیریت پورتفولیو و مدیریت برنامه سامیکس را دانلود کنید.​
هم اکنون بیش از هر زمان دیگری خاص و رقابتی ماندن در بازار اهمیت دارد. انتخاب آغازگرهای درست برای اینکه بیشترین ارزش تحویل داده شود به اندازه یک فرایند تحویل درست حیاتی است.  
Share