​ ابزاری برای مدیریت پروژه وقتی هزینه و زمان مهم است.
چرا مدیریت پروژه ساختمانی - عمرانی؟
SAMIX-Cunstraction Project Management.png
بر اساس ماهیت طبیعیشان، پروژههای ساختمانی - عمرانی با ریسکهای فراوانی مواجهند؛ این پروژه ها غالبا با صرف سرمایه گذاریهای کلان اولیه، هزینه های انبوه، و چالشهای لجستیکی و فیزیکی فراوانی شروع به کار می نمایند. در مسیر پیشبرد این پروژه ها، تحت کنترل و نظارت داشتن تمامی هزینه ها برای حصول اطمینان از برنامه ریزی اثربخش سرمایه ها، اتمام پروژه ها در چهارچوب بودجه پیشبینی شده، و حصول موفقیت در اجرای پروژه ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در این راستا یکپارچگی با اجزای مختلف سازمان از تکنولوژی های مالی حسابداری تا ابزار های متره و برآورد از نیازمندی ها و مشکلات اساسی در طول یک پروژه ساختمانی عمرانی می باشد. در چنین شرایطی عواقب ناشی از تصمیمگیری های ناکارآمد هزینه های زیادی برای صاحبان سرمایه به همراه دارد؛ 
سازمانها باید برنامه سرمایه گذاری های خود را برای تضمین موفقیت کسب وکار بصورت فعالانه مدیریت کرده و هر یک از سرمایه گذاری ها باید با اهداف استراتژیک سازمان در انطباق باشد؛ شکست در تحویل خروجی های موردانتظار بطور قطع به اتلاف منابع و کاهش بهره وری خواهد انجامید. برای مقابله با چالشهایی از این دست، سازمان نیازمند مجموعه ای از راهکارهای مدیریتی برای برنامه های سرمایه گذاری و نیز مدیریت پورتفلیو پروژه ها خواهدبود؛ راهکارهایی که سازمان را در برنامه ریزی صحیح پروژه ها، هماهنگ سازی پیمانکاران، حصول شفافیت درباره پروژه ها، حرکت در مسیر بودجه و هزینه های پیش بینی شده و نهایتا تحویل به موقع پروژه ها یاری رساند.
 
راهکار EPM ساختمانی سامیکس
راهکار EPM ساختمانی محصولی است که برای پوشش دادن به نیازهای ذکر شده، تولید شده است. این سیستم ابزاری را برای مدیریت کارامد پروژه های مهندسی و ساختمانی در سطح تمامی سازمان ارائه میکند. با استفاده از این سامانه می توان اطمینان حاصل کرد که پورتفلیو پروژهها و برنامه های ساختمانی  مطابق با بودجه و برنامه زمانبندی پیش خواهدرفت. توانمندی در انتخاب پروژه ها و برنامه های سرمایه ای مناسب، تخصیص و کنترل کارآمد دارایی های مالی، بهبود همکاری و تعاملات تیمهای پروژه، مدیریت اثربخش ریسک پروژه ها، حصول حداکثری ارزش از سرمایه گذاری های پولی،  دسترسی مداوم به گزارشات استاندارد در سطح تمامی پروژه ها، و تکمیل موفق پروژه ها در چهارچوب بودجه پیش بینی شده منطبق بر نرخ بازگشت سرمایه موردانتظار تنها بخشی از قابلیت هایی است که پیاده سازی این راهکارها برای سازمان به همراه خواهد داشت. 
 
این سیستم بر اساس نیازها و فرایندهای سازمان مشتری قابل مناسب سازی است.

همین الان شروع کنید
مشاوره و دمو رایگان